• ارائه مشاوره تخصصی در خصوص نرم افزار و سخت افزار بانکی و کامپیوتری
• ارائه خدمات مهندسی پشتیبانی و نگهداری نرم افزاری و سخت افزاری در سطح کشور (Support & Services)
• پشتیبانی و نگهداری UPS ، تابلو برق و راه اندازی سیستم های پیشرفته
• طراحی و اجرای شبکه های مختلف LAN و WAN و پشتیبانی و نگهداری تخصصی شبکه در سطح کشور.
• تأمين زيرساخت های مخابراتي و ارتباطي مرتبط جهت ايجاد بسترهاي برقراري کانال های دريافت و پرداخت الکترونيک
 
 
با این توضیح شرکت پدیسار انفورماتیک از دست آوردها و نوآوريهاي هر حوزه، براي توسعة محصولات و خدمات حوزه های ديگر استفاده شاياني مي نمايد. بدين ترتيب پويايی شرکت تضمين شده و سطح کيفي محصولات و خدمات شرکت در مسير رشد و بهبود دائمی قرار دارد.